مجوز کسب و کارهای تخصصی

مجوز ثبت|مجوز فعالیت های خاص در خارج|گواهینامه فعالیت تخصصی در خارج

برخی از کشور ها برای بعضی از تجارت و کسب و کار های خاص نیاز به مجوز فعالیت های خاص در خارج و یا گواهینامه فعالیت تخصصی در خارج دارند ,تیم تیم ایران بین الملل با داشتن کادر مجرب مجوز های لازم را برای شما اخذ می کنند.