افتتاح حساب بانکی شرکتی به همراه (ویزا یا مستر) کارت

  حساب بانکی , ویزا کارت , مستر کارت , افتتاح حساب بانکی در خارج

ما به شما کمک می کنیم تا با داشتن یک شرکت، حساب بانکی شرکتی افتتاح کنید تا بتوانید کنترل و مدیریت کامل درآمد ها و خرج و مخارج شرکت خود را در اختیار داشته باشید. همچنین می توانید یک ویزا کارت و مسترکارت شرکتی روی حساب خود دریافت کنید تا به سادگی خرید های مورد نیاز شرکت خود را با استفاده از آن انجام دهید.