دریافت ویزا و اقامت با سرمایه گذاری

شما می توانید با خرید ملک، ماشین، شرکت و یا سرمایه گذاری در بانک های بعضی کشور ها و یا مشارکت در بخشی از پروژه های دولتی و خصوصی، اقامت و ویزای آن کشور را به راحتی دریافت کنید و با بهره مندی از کمک های ما این امر میسر خواهد شد.