مدارک مورد نیاز

مدرک تایید شده هویت شما

طبق قوانین بین الملل برای انجام امور خارجی یکی از مدارک زیر برای تایید هویت شما لازم است

  • ترجمه کپی پاسپورت
  • کارت ملی و شناسنامه

تمامی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و وزارت امور خارجه و دادگستری و سفارت مربوطه تایید شود


مدرک تایید شده محل سکونت شما

طبق قوانین بین الملل برای انجام امور خارجی یکی از مدارک زیر برای تایید محل سکونت شما لازم است

  • گواهینامه بانکی
  • قبض آب یا برق یا گاز

تمامی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و وزارت امور خارجه و دادگستری و سفارت مربوطه تایید شود