شرایط و قوانین

قوانین و شرایط بسیار ساده است:


ما متعهد می شویم سفارش و درخواست شما به صورت کامل و شفاف در زمان مقرر با موفقیت به پایان برسانیم.


ما متعهد می شویم شما را لحظه به لحظه در روند کار مطلع کنیم.


ما متعهد می شویم تمامی جنبه ها درخواست شما را بررسی کنیم تا هیچ اختلالی در امور شما بوجود نیاید.


ما متعهد می شویم تمامی اطلاعات شما طبق قوانین عدم افشای اطلاعات مشتری در سوئیس نزد ما محرمانه خواهد ماند.


ما متعهد می شویم درصورت عدم به پایان رسیدن درخواست شما تمامی هزینه های پرداخت شده توسط شما را به جز واریزی های دولتی که تا آن لحظه به دولت پرداخت شده را بازگشت دهیم.


شما متعهد می شوید هزینه ها را به صورت کامل و شفاف پرداخت کنید.


شما متعهد می شوید تمام اطلاعات را به درستی دراختیار ما قرار دهید.


شما متعهد می شوید تمامی مدارک مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهید.